+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

13 ก.พ. 2024

นสพ.ภาคภพ เลขวัต นสพ.ปัณณธร โอภาสมงคลชัย และนสพ.วรภัทร ศรีสุวรรณวัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ดร.นพ.สิทธิพร แอกทอง อ.นพ.ณภัทรพงศ์ ธำรงสกุลศิริ และอ.นพ.ธนัท ทับเที่ยง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

X