+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ต.ค. 2018

รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ชมรมดีเด่น และโครงการดีเด่น 2558

รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น

พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 : 10.00 น. : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 554 / 2016 : 08 : 19 / 29 )

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ประธาน มอบรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ชมรมดีเด่น และโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดย คณะกรรมการคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่น ชมรมดีเด่นและโครงการดีเด่น สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ในโอกาสนี้ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 5 คน เข้ารับรางวัลฯ ประกอบด้วย …

• รางวัล นักกิจกรรมดีเด่น 2558 และ เข็มตำแหน่งกรรมการสโมสรนิสิต 2559
นสพ.สุรชัย เล็กสุวรรณกุล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพัฒนา สภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รางวัล โครงการดีเด่น 2558
โครงการ 6 โครงการตามรอยพระเมตตา 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร ดำเนินการโดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง นสพ.ณภัทร์ ศิรินิ่มนวลกุล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในฐานะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้ารับรางวัล

• รางวัล เกียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรม 2558
นสพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในฐานะ นายกสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

• รางวัล เกียรติบัตรสำหรับนิสิตดีเด่น
นสพ.อรัชพร รงค์ทอง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในฐานะ อุปนายกคนที่ 4 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2559

• รางวัล เรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.94)
นสพ.อภิ ชิวชรัตน์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity/photos/?tab=album&album_id=334491016939790

X