+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

22 มี.ค. 2019

รางวัลปราชญ์ชุมชน ปี 2561 “ด้านศิลปะการแทงหยวก”

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3 ฮอลล์ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นางสาวมิ่งขวัญ กล้วยไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ห์พร้อมเงินรางวัล ปราชญ์ชุมชน ปี 2561 “ด้านศิลปะการแทงหยวก” แก่ นายสมคิด คชาพงษ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ใน โครงการปัญญาภิวัฒน์เชิดชูปราชญ์ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านที่มีผลงานดีเด่นทางศิลปวัฒนธรรมและก่อให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของผู้สืบทอดทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการระบำพัดสุโขทัย และสาธิตวิธีการแทงหยวก

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X