+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ต.ค. 2018

รางวัล ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2559

รางวัล ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2559

ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.มีชัย ศรีใส ได้รับรางวัล ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2559 จาก คณะกรรมการจัดงานปาฐกถาเกียรติยศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยจะเข้ารับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

X