+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 ม.ค. 2022

ร่วมตอบแบบสอบถามความสนใจ หลักสูตรออนไลน์ ด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ แบบเก็บสะสมหน่วยกิต (CREDIT BANK)

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์สำรวจความต้องการศึกษา บทเรียนแบบเก็บสะสมหน่วยกิต ที่สามารถนำไปเทียบโอนสู่ปริญญาบัตรได้ จึงใคร่ขอสำรวจความคิดเห็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรสุขภาพวิชาชีพต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาจัดทำบทเรียนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์

คลิกแบบสอบถาม https://bit.ly/S3creditHPE

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0-2256-4454 ต่อ 121 วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

หรือ E-mail : ChulaHPE@chula.md

แบบสำรวจความสนใจศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต (หน่วย แพทยศาสตร์)

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X