+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

22 ส.ค. 2022

รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ศึกษาดูงาน แพทย์จุฬาฯ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565: 09.00 น.: ห้อง 229/1 ชั้น 2 และ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 4 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.ธนา ทองศรีคำ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และคณะนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science Math Ability: SMA) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 27 คน จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา เนื่องในโอกาสเข้าฟังแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าศึกษาเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่ โดยมี พญ.สิริกร ดอกเทียน และ นพ.ปรเมศวร์ อมรทศพรพงศ์ แพทย์ช่วยสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X