+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

6 ก.ค. 2022

ศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ ได้รับรางวัล งานวิจัยที่ตีพิมพ์ ใน Journal Reproductive Medicine and Biology ที่ได้รับการ download สูงสุด Top Downloaded Article ในปี 2019-2020 (เกียรติภูมิแพทย์ จุฬาฯ)

X