+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

13 ก.ย. 2021

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 : 15.30 น.: ณ ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จาก น.ส.วรสุดา ชุมสาย ณ อยุธยา พร้อมด้วย น.ส.อาจ์ลดา ชุมสาย ณ อยุธยา และนายพิชญะ พิชัยรณรงค์สงคราม ผู้แทนศิลปิน ๒ รัชสมัย เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X