+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

6 พ.ย. 2020

สัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ รพ.จุฬาลงกรณ์

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563: 08.30-16.00 น.: ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563-2564 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสรุปผลงานการดำเนินการ พร้อมทั้งวางแผน และปรับแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ รวมถึงการผลิตงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X