+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

27 ม.ค. 2023

กลุ่มเซ็นทรัล และผู้แทนคณะแพทย์ จุฬาฯ สนับสนุนสารอาหารบำรุงดินให้โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566: แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายประถม) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นายสุนทร ปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อ” ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ฝ่ายประถม) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี คุณอุษา ผูกพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ พร้อมด้วย  คุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล และ ผู้แทนจากงานบริหารระบบกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี และร่วมสนับสนุนสารอาหารบำรุงดิน ที่ผลิตจากขยะอาหารภายในคณะฯ จำนวน 300 กิโลกรัม ให้แก่ทางโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ ได้นำไปใช้ในการดำเนินงานสวนเกษตรบนกระเบื้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสารอาหารชีวภาพไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

สำหรับ “แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนของพ่อ” จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยของพ่อ โดยได้รับการสนับสนุนจัดสร้างจาก นายสมปอง รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ร่วมกับ เทศบาลเมืองลัดหลวง, สถานีพัฒนาที่ดิน สมุทรปราการ, เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ, หมอดินอาสา และภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ มีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X