+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 ส.ค. 2019

หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ศึกษาดูงาน คณะแพทย์ จุฬาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562: 08.30 น.: ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ และคณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science Math Ability: SMA) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา จำนวน 40 คน เนื่องในโอกาสเข้าฟังการแนะแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี นายอัครวิทย์ ธรรมธนารักษ์ และ น.ส.สรัลลักษณ์ ศรีสุวรรณชนะ นิสิตแพทย์จุฬาฯ ชั้นปีที่ 1 ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการเตรียมตัวก่อนสอบ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X