+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

30 ส.ค. 2019

อัญเชิญลายพระหัตถ์ขอบใจ แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562: 13.00 น.: สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ผู้แทนเลขาธิการราชวิทยาจุฬาภรณ์ อัญเชิญลายพระหัตถ์ขอบใจไปยังคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 3 สถาบัน ได้แก่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

ในการนี้ ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล ได้อัญเชิญลายพระหัตถ์ให้แก่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X