+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 พ.ย. 2020

เซนต์คาเบรียล ศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 09.00-15.00 น.: ชั้น 5 อาคารแพทยพัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.ธนัท ทับเที่ยง อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมด้วย พญ.ลักษิกา เรืองอภิรมย์ พญ.วิญาดา ขวัญเจริญทรัพย์ และ นพ.ชนาธิป ดุลนกิจ แพทย์ช่วยสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science Program) จากโครงการ MEDiCS’ FLELD TRIP โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ จากร่างอาจารย์ใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะปฏิบัติจริง ก่อนเข้าศึกษาในคณะที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนสุขภาพในอนาคต

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X