+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 ม.ค. 2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ของดรับลงทะเบียนอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ณ อาคารแพทยพัตน์ เป็นการชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ของดรับลงทะเบียนอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ณ อาคารแพทยพัตน์ เป็นการชั่วคราว โดยผู้บริจาคสามารถแสดงความจำนงผ่านทางเว็บไซต์ รพ.จุฬาฯ http://chulalongkornhospital.go.th/anatomyreg/ หรือ สามารถแสกนผ่าน QR Code แล้วเจ้าหน้าที่จะส่งบัตรกลับไปตามที่อยู่ของท่านภายใน 4-5 เดือน หลังจากลงทะเบียน ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-256-4737, 02-256-4751 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

 

X