+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 ธ.ค. 2020

เสวนาอาชีพหมอ

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563: 08.00 น.: ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย น.ส.พรนภัส มานุ่ม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เสวนาอาชีพหมอ” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการศึกษา และการทำงานด้านการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) พร้อมทั้งคณาจารย์ และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมฟัง โดยมี นางอัญชลี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X