+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ต.ค. 2018

แพทยสภาเชิดชูเกียรติ ในโอกาสครบรอบ 48 ปี

แพทยสภาเชิดชูเกียรติ ในโอกาสครบรอบ 48 ปี

จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 : 07.30 น. : ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมฯ ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 602 / 2016 : 09 : 27 / 36 )

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็น ประธาน พิธีมอบรางวัล แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2557 จัดโดย แพทยสภา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการทำงานของแพทย์ที่ปฏิบัติดีเด่น ทางด้านการครองตน ครองคน และครองงาน โดยมี คณาจารย์และศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล ได้แก่

• นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ แพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร
• พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ แพทย์ดีเด่นด้านแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน

ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็น ประธาน พิธีมอบรางวัล รางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภา ในโอกาสครอบรอบ 48 ปีแพทยสภา เป็นรางวัลสำหรับสมาชิกแพทยสภาที่โดดเด่น ดีเด่น มีผลงาน มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหาร และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่แพทย์และคนทั่วไป อีกทั้งมีส่วนในการนำแพทย์ไทยให้เป็นที่ยอมรับมีเกียรติในระดับนานาชาติ โดยมี ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้ารับรางวัล ได้แก่

• นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง อดีตผู้อำนวยการภูมิภาคองค์การอนามัยโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากนั้น ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา เป็น ประธาน พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่แพทย์เกียรติยศแพทยสภา โอกาสครบรอบ 48 ปี แพทยสภา พุทธศักราช 2559 เป็นรางวัลสำหรับยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่แพทย์อาวุโสผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่สมควรเป็นต้นแบบให้แก่อนุชนรุ่นหลัง โดยมี ปูชนียาจารย์ คณาจารย์ และศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้ารับรางวัล ได้แก่

• ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรีพระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) ก่อตั้งและเป็นคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (ถึงแก่อนิจกรรม)
• ศาสตราจารย์อุปการคุณ หลวงคัมภีรเวชช์ (เฉลิม พรมมาส) พยาธิแพทย์ไทยคนแรก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ถึงแก่อนิจกรรม)
• ศ.พิเศษ นพ.ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ ริเริ่มการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท (ถึงแก่กรรม)
• ศ.นพ.ธีระ รามสูต นักวิชาการ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันคนแรกของไทย
• พลอากาศเอกประกอบ บุรพรัตน์ แพทย์ทหารอากาศผู้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ครั้งแรกในโรงพยาบาลรัฐ (ถึงแก่อสัญกรรม)
• ศ.กิตติคุณ นพ.สมาน มันตาภรณ์ ครูแพทย์ ริเริ่มผ่าตัดหัวใจ ปอดเป็นคนแรก (ถึงแก่อนิจกรรม)
• ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นักวิจัยดีเด่น ความรู้คู่คุณธรรม บุคคลแบบอย่างที่ดีของสังคม
• นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล คุณหมอพ่อพระ คนไทยตัวอย่าง ริเริ่มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หูน้ำหนวก
• นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ผู้ปิดทองหลังพระ แพทย์ชนบทดีเด่น อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ในโอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ และ คณาจารย์ ไปแสดงความยินดี แก่ ปูชนียาจารย์ คณาจารย์ และศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่เข้ารับรางวัล

X