+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

23 ต.ค. 2018

แพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัล Aspire to Excellence Award 1 เดียว ในเอเซีย

Aspire to Excellence Award

จันทร์ 7 กันยายน 2558  : ประเทศสหราชอาณาจักร ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 46 / 2015 : 10 : 29 / 46 )

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ” ผู้แทน ” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปรับรางวัล ASPIRE to Excellence Award สาขา Student Engagement ในการประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2015 เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นโรงเรียนแพทย์ “ แห่งแรก ” ใน ประเทศไทย และเป็น “ หนึ่งเดียว ” ใน เอเซีย ที่ได้รับรางวัล

รางวัล ASPIRE to Excellence Award เป็นรางวัลระดับ นานาชาติ ที่มอบให้แก่สถาบันผลิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำด้านแพทยศาสตรศึกษาระดับโลกจาก 14 ประเทศใน 5 ภูมิภาค ( เอเชีย , อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ออสเตรเลีย และยุโรป ) นอกจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แล้ว มีสถาบันที่ได้รับรางวัลในปี 2015 อีก 5 สถาบัน ดังนี้

• Charité – Universitätsmedizin, Berlin, Germany
• University of Leeds, School of Medicine, United Kingdom
• Utrecht University, Faculty of Medicine, The Netherlands
• Uppsala University, School of Medicine, Sweden Schulich School of Medicine & Dentistry, Canada

ที่มาของรางวัล รางวัล ASPIRE to Excellence Award นั้น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เริ่มดำเนินการเตรียมตัวเพื่อขอรับรางวัลนี้ โดย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค , นสพ.สุรชัย เล็กสุวรรณกุล และ นสพ.เจมส์ ทิสยากร ได้ทำงานวิจัยนำร่อง เก็บข้อมูลจากผู้แทนนิสิตและผู้แทนบัณฑิตจำนวน 10 รุ่น เพื่อศึกษาความพร้อมและโอกาสในการได้รับรางวัลนี้จากมุมมองของนิสิตและบัณฑิต ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอในการประชุม Association for Medical Education ( AMEE ) 2014 ณ เมือง Milan สาธารณรัฐอิตาลี

รศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงศ์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ ) ได้พิจารณาผลการศึกษาวิจัยนำร่องดังกล่าว และเสนอให้ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์แต่งตั้ง คณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อม ASPIRE Award for Excellence in Student Engagement in the Curriculum and in the Medical School ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ( ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ) อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค , อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล และ อ.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว และ นิสิตแพทย์ จำนวน 16 คน โดยมี นายสุรชัย เล็กสุวรรณกุล เป็นเลขานุการคณะทำงาน

คณะทำงานใช้เวลากว่า 4 เดือนในการวิเคราะห์ เรียบเรียง และเขียนรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตาม ดัชนีคุณภาพ 21 ดัชนี ใน 4 หมวด รวมทั้งรวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณา จำนวน 155 ชิ้น 1,871 หน้า เพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัล ASPIRE Award โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต , เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร , เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดัชนีคุณภาพ 21 ดัชนี 4 หมวด ประกอบด้วย …

Criterion 1 Student engagement with management of the medical school, including matters of policy and the mission and vision of the school ( รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดย อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล, นสพ.สุนิสา เสาวภาคลิมป์กุล และ นสพ.นวสิริ สิริประเสริฐ )
1.1 Students have been involved in the development of the school’s vision and mission.
1.2 Students are represented on medical school committees.
1.3 Students are involved in the establishment of policy statements or guidelines.
1.4 Students are involved in the accreditation process for the medical school.
1.5 Students have a management/leadership role in relation to elements of the curriculum.
1.6 Students’ views are taken into account in decisions about faculty ( teaching staff ) promotion.
1.7 Students play an active part in faculty ( staff ) development activities.

Criterion 2 Student engagement in the provision of the medical school’s education programme ( รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค, นสพ.เจมส ทิสยากร , นสพ.สุรภา กล้ารอด และ นสพ.จิรัฏฐ์ สุขมี )
2.1 Students evaluate the curriculum and teaching and learning processes.
2.2 Feedback from the student body is taken into account in curriculum development.
2.3 Students participate as active learners with responsibility for their own learning.
2.4 Students are involved formally and/or informally in peer teaching.
2.5 Students are engaged in the development of learning resources for use by other students.
2.6 Students provide a supportive or mentor role for other students.
2.7 Students are encouraged to assess their own competence.
2.8 Students engage in peer assessment.

Criterion 3 Student engagement in the academic community ( รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดย อ.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว, นสพ.ชิษณุพงศ์ รัฐรัตน์ และ นสพ.ณัฐนิช เอี่ยมฤกษ์ศิริ )
3.1 Students are engaged in school research projects carried out by faculty members.
3.2. Students are supported in their participation at local, regional or international medical and medical education meetings.

Criterion 4 Student engagement in the local community and service delivery ( รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดย อ.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว, นสพ.ปวริศ ลิมปนวงศ์แสน , นสพ.ยงค์ชัย บุญปิติกุล , นสพ.สมเจตน์ โตสำราญ , นสพ.วิณห์ กุลวิชิต , นสพ.วรัญญา บุญมีประกอบ และ นสพ.วิภาวัน วัธนะนัย )
4.1 Students are involved in local community projects.
4.2 Students participate in the delivery of local healthcare services.
4.3 Students participate in healthcare delivery during electives/attachments overseas.
4.4 Students engage with arranged extracurricular activities.

เมื่อคณะทำงานเรียบเรียงข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดประชาพิจารณ์จำนวน 8 ครั้ง โดยมีนิสิตแพทย์ชั้นปี 1 – 5 เข้าร่วมกว่า 1,128 คน จากนั้น นสพ.วีระวิชย์ วาทีทิพย์, นสพ.ธันยวีร์ ชินสุวรรณ และ นสพ. พอพงษ์ บุญมาก ได้ร่วมกันสรุปข้อมูลและวิพากษ์ผล แล้วส่งให้ อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล และ อ.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้าย จึงเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำรายงานเพื่อขอรับรางวัล

การที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล ASPIRE to Excellence Award สาขา Student Engagement เป็นผลมาจากการพัฒนาด้าน แพทยศาสตรศึกษา อย่างมุ่งมั่นของคณะ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของนิสิต ทั้งในส่วนของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ โดยได้รับ การสนับสนุนจากผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ อย่างจริงจัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

X