+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

30 พ.ค. 2022

แพทย์จุฬาฯ ศึกษาดูงาน โครงการเซ็นทรัลทำ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565: 10.00 น.: วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำบุคลากร และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานการดำเนินงาน โครงการเซ็นทรัลทำ: Project Journey to Zero โครงการกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนในการจัดการขยะ ในพื้นที่วัดจากแดง, แปลงสาธิตการเกษตรสวนไผ่ และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง และ นายสมปอง รัศมิทัต กำนัน ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X