+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

30 พ.ย. 2021

แพทย์จุฬาฯ แนะแนวนักเรียน รร.สาธิตพีไอเอ็ม

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564: 16.00-17.00 น.

อ.นพ.ธนา ทองศรีคำ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายศรัณยพงศ์ อัจฉริยะภากร นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวนกว่า 40 คน จาก โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X