+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

21 มี.ค. 2018

รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร


ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา)

ภาควิชา : ปรสิตวิทยา

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 18 อาคารอปร.

เบอร์โทร : 0-2256-4387

เว็บไซต์ : https://parasitology.md.chula.ac.th/th/

X