+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

11 ต.ค. 2019

แสดงความยินดีศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562: 11.00 น.: ห้องอาหารจีน ชั้น 22 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า

รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบช่อดอกไม้ และแสดงความยินดีแก่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น “ประธานรัฐสภา” พร้อมทั้ง แสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ได้แก่ …

– นพ.อุทัย จินดาพล แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 12 ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัล “ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562 นักสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน” จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร

– ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 31 ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัล “ชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562 นักสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน” จากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร

– นพ.ระวี มาศฉมาดล แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 34  ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

– ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 34 ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง “สมาชิกวุฒิสภา”

– ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 35 ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง “คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ”

– นพ.ธเนศ กรัษนัยรวิวงศ์ แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 38 ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง “อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข”

 

X