+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 มี.ค. 2022

โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ’64 มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของสโมสรนิสิตแพทย์จุฬาฯ

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565: 12.45 น.: ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายณัฐนันท์ ทิรานนท์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 และ น.ส.โมนา วจนะถาวรชัย ประธานโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมมอบเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นายรหัท หลงสมบูรณ์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นรายได้จากโครงการรณรงค์ขอรับบริจาคเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2564 และจากการจำหน่ายเสื้อยืด น้ำใจ … สร้างกุศล มอบให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_5310

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

 

X