+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 พ.ย. 2020

นิสิตแพทย์จุฬาฯ ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 13.30 น.: ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และ ศ.กิตติคุณ นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้ร่วมกันประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

ในโอกาสนี้ นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจำปี 2563 โดยมีความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ของจุลชีพในทางเดินอาหารกับโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแนวทางการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุสำคัญของความพิการ และเสียชีวิตของคนในประเทศไทยและทั่วโลก การป้องกันในปัจจุบัน มุ่งเน้นไปที่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั่วไป (Traditional risk factors) เช่น การควบคุมความดันโลหิต การงดสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตามแม้จะควบคุมดีแล้ว ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งก็ยังเกิดโรคได้

ในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงใหม่ (Emerging risk factors) ที่มีการศึกษามาจำนวนหนึ่งว่าสามารถก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง นั่นคือ Gut Microbi- ota หรือจุลชีพในทางเดินอาหาร

โดยโครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อหาความสัมพันธ์ของจุลชีพในทางเดิน อาหารกับโรคหลอดเลือดสมองชนิดต่างๆ และหากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจน จะนำมาสู่การต่อยอดงานวิจัยในการ ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยการพัฒนา Prebiotics และนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ในเรื่องการรับประทานอาหารของประชาชนชาวไทย เพื่อจะลดจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยของประเทศ

โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยที่รัก และมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับพระราชทานทุนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือในประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และให้นับเวลาการไปครั้งนี้ รวมเป็นเวลาของการใช้ทุน หลังจากศึกษาแพทย์จบแล้วด้วย

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X