+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

29 พ.ย. 2023

โครงการ “ตามรอยผู้ป่วย” (Patient Shadowing)

Patient Shadowing (1) - Thanya Sringarmeung

ปลูกฝังและพัฒนาการดูแลคนไข้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ให้นิสิตแพทย์ด้วยโครงการ “ตามรอยผู้ป่วย” (Patient Shadowing)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ตามรอยผู้ป่วย” (Patient Shadowing) ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เพื่อให้นิสิตแพทย์มีประสบการณ์ร่วมกับผู้ป่วยในการรับบริบาลทางการแพทย์ สามารถสะท้อนความคิด มุมมอง และความรู้สึกของผู้ป่วยเมื่อมารับการบริบาล ณ แผนกผู้ป่วยนอก

โดยปีนี้โครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 และวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

เวลา 05.00-14.00 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์

X