+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 มี.ค. 2023

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566: 10.00 น.

คณาจารย์ และคณะนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวนกว่า 90 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เข้าศึกษาเรียนรู้ในด้านต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ …

– กิจกรรมศึกษาเรียนรู้จากร่างอาจารย์ใหญ่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย นพ.ชยพัทร์ วิไลสกุลยง และ นพ.ปรเมศวร์ อมรทศพรพงศ์ แพทย์ช่วยสอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

– กิจกรรมศึกษาเรียนรู้และรับชมการชันสูตรพลิกศพ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดย ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ พร้อมด้วย นพ.เปรม สุรัตน์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 และ พญ.อภิสรา ทรัพย์ทวีธนกิจ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

– รับฟังการแนะแนววิชาชีพด้านจิตเวชและการดูแลสุขภาพจิตในวัยรุ่น โดย อ.พญ.ญาณิน ทิพากร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X