คณาจารย์ | คณะแพทยศาสตร์

คณาจารย์

ค้นหาตามชื่อ

International faculty

กายวิภาคศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

จักษุวิทยา

จิตเวชศาสตร์

จุลชีววิทยา

ชีวเคมี

นิติเวชวิทยา

ปรสิตวิทยา

ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิชาการ

พยาธิวิทยา

เภสัชวิทยา

รังสีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

เวชศาสตร์ชันสูตร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศัลยศาสตร์

สรีรวิทยา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ออร์โธปิดิกส์

อายุรศาสตร์