+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

11 ส.ค. 2022

🎉MDCU ALUMNI MDCU รุ่นที่ 7, 17, 27, 37, 47🎉

🍛อาหารในตำนานรอบรั้วจุฬาฯ

🔴 FACEBOOK  [ L I V E ] บรรยากาศภายในงาน

🎼ดนตรีจากสวน MDCU BAND🎷

📍 ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📆 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ⏰ เวลา 18.00 น.

MDCU ALUMNI 2022

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X