+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

4 ธ.ค. 2019

MDCU Roadshow … โชรส์เบอรี

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562: 15.00 น.: โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี ถ.เจริญกรุง กรุงเทพ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ MDCU Roadshow 2019 และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแนะแนวการศึกษาต่อ ในโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้แก่นักเรียน Year 12-13 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ Shrewsbury International School Bangkok และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมฟัง พร้อมทั้งบอกเล่าชีวิตการเรียนในรั้วแพทย์จุฬาฯ พูดคุย และซักถามในข้อสงสัยต่างๆ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X