+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 ต.ค. 2020

MDCU Roadshow โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563: 15.00: โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข พร้อมด้วย อ.นพ.ธนา ทองศรีคำ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วย น.ส.พรนภัส มานุ่ม น.ส.พรสินี ไหลสาธิต
น.ส.พลอยกวิญญ์ ชัยเกียรติ และ นายรฐนนท์ ดำรงค์วัฒนโภคิน นิสิตชั้นปีที่1 และ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปร่วมกิจกรรมแนะแนวโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้แก่นักเรียน
Year 12-13 โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School Bangkok) โดยมีคณาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมฟัง

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X