+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

18 ก.ย. 2019

MDCU Roadshow 2019: มหิดลวิทยานุสรณ์

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562: 17.00 น.: ห้องฉายภาพเสมือนจริงดาราศาสตร์ 3 มิติ ชั้น 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ MDCU Roadshow 2019 พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ นายธิติพงศ์ หอเพชรรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 5 ในฐานะประธานโครงการ MDCU Roadshow 2019 และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปร่วมงาน MDCU Roadshow 2019 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เพื่อบรรยายการแนะแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยในทางการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 ที่เข้าร่วมฟัง

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X