+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

21 ส.ค. 2019

MDCU Roadshow 2019: สาธิต มศว. ปทุมวัน

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562: 12.30 น.: ห้องประชุม อาคารสาธิตปทุมวัน 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน MDCU Roadshow 2019 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และแนะแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้แทนนิสิตแพทย์จุฬาฯ ชั้นปีที่ 1 และศิษย์เก่า ที่ได้ร่วมบอกเล่าชีวิตการเรียนในรั้วแพทย์จุฬาฯ และแนะนำการเตรียมตัวสอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจ ได้ซักถามปัญหาและข้อสงสัย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองแบบพี่น้อง โดยมี นายธิติพงศ์ หอเพชรรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 5 ในฐานะประธานโครงการ MDCU Roadshow 2019 เป็นผู้กล่าวรายงาน

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X