+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

10 ก.ย. 2019

MDCU Roadshow 2019: เซนต์คาเบรียล

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562: 14.00 น.: หอประชุมเดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ศิษย์เก่า S.G. รุ่นที่ 55) พร้อมด้วย ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา (ศิษย์เก่า S.G. รุ่นที่ 57) ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ศิษย์เก่า S.G. รุ่นที่ 62) รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ศิษย์เก่า S.G. รุ่นที่ 62) ผศ.ดร.นพ.ภาสกร วัธนธาดา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา (ศิษย์เก่า S.G. รุ่นที่ 67) และ นายธิติพงศ์ หอเพชรรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะประธานโครงการ MDCU Roadshow 2019 พร้อมด้วย นิสิตแพทย์จุฬาฯ ไปร่วมงาน MDCU Roadshow 2019 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมฟังได้ทราบถึงแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย บอกเล่าชีวิตการเรียนในรั้วแพทย์จุฬาฯ และแนะนำการเตรียมตัวสอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาและข้อสงสัย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองแบบพี่น้อง โดยมี ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ให้การต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X