+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

11 ส.ค. 2019

MDCU Roadshow 2019: เตรียมอุดมศึกษา

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562: 15.00 น.: หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายธิติพงศ์ หอเพชรรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานโครงการ MDCU Roadshow 2019 พร้อมด้วย นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปร่วมงาน MDCU Roadshow 2019 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมฟังได้ทราบถึงแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย บอกเล่าชีวิตการเรียนในรั้วแพทย์จุฬาฯ และแนะนำการเตรียมตัวสอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาและข้อสงสัย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเองแบบพี่น้อง โดยมี อ.พิชญาพร สมจันทร์ และ อ.หทัย หงส์ตริกาล อาจารย์ประจำงานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้การต้อนรับ

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X