+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

27 มี.ค. 2023

“PM 2.5 ปัญหากวนใจ”

✅PM2.5 เกิดจากอะไร และทำไมเรียกว่าPM2.5

✅PM2.5ก่อให้เกิดปัญหากับระบบต่างๆ ของร่างกายอย่างไรและจะมีอาการอย่างไร

✅แนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแรงกับระบบทางเดินหายใจ

✅ควรดูแลตนเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากPM2.5

✅จะมีวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงจากPM2.5อย่างไร

👉คลิกเพื่อรับชม https://www.medumore.org/course/morkhorloa18

ผู้สอน : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครฟรีตอนนี้ 🌐https://bit.ly/3aalCrM 👉 www.medumore.org

หมอขอเล่า ปัญหา PM2.5

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X