บุคลากร

ค้นหาตามชื่อ

กายวิภาคศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

จักษุวิทยา

จิตเวชศาสตร์

จุลชีววิทยา

ชีวเคมี

นิติเวชวิทยา

ปรสิตวิทยา

ฝ่ายบริหาร : งานคลัง : หน่วยการเงิน

ฝ่ายบริหาร : งานคลัง : หน่วยงบประมาณ

ฝ่ายบริหาร : งานคลัง : หน่วยตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีออนไลน์

ฝ่ายบริหาร : งานคลัง : หน่วยบัญชี

ฝ่ายบริหาร : งานคลัง

ฝ่ายบริหาร : งานทรัพยากรมนุษย์ : หน่วยบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหาร : งานทรัพยากรมนุษย์ : หน่วยพัฒนาบุคลากร

ฝ่ายบริหาร : งานทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายบริหาร : งานนโยบายและแผน : หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

ฝ่ายบริหาร : งานนโยบายและแผน : หน่วยวิจัยสถาบัน

ฝ่ายบริหาร : งานนโยบายและแผน

ฝ่ายบริหาร : งานบริหารระบบกายภาพ : หน่วยยานพาหนะ

ฝ่ายบริหาร : งานบริหารระบบกายภาพ : หน่วยวิศวกรรมและงานระบบ

ฝ่ายบริหาร : งานบริหารระบบกายภาพ : หน่วยอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหาร : งานบริหารระบบกายภาพ

ฝ่ายบริหาร : งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา : หน่วยฐานข้อมูล

ฝ่ายบริหาร : งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา : หน่วยประกันคุณภาพ

ฝ่ายบริหาร : งานพัสดุ : หน่วยจัดหาพัสดุงบดำเนินการและคลังพัสดุ

ฝ่ายบริหาร : งานพัสดุ : หน่วยจัดหาพัสดุงบลงทุนและทะเบียนพัสดุ

ฝ่ายบริหาร : งานพัสดุ

ฝ่ายบริหาร : งานสารบรรณ : หน่วยโต้ตอบและกิจการพิเศษ

ฝ่ายบริหาร : งานสารบรรณ : หน่วยรับ - ส่งหนังสือ

ฝ่ายบริหาร : งานสารบรรณ

ฝ่ายบริหาร : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ : หน่วยธุรการ

ฝ่ายบริหาร : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ : หน่วยบริการโสตทัศนูปกรณ์

ฝ่ายบริหาร : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ : หน่วยสื่อประสม

ฝ่ายบริหาร : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ : หน่วยสื่อสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์

ฝ่ายบริหาร : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ : หน่วยสื่อสิ่งพิมพ์

ฝ่ายบริหาร : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ฝ่ายบริหาร : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหาร : ศูนย์ประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหาร : ศูนย์ประชุมวิชาการ

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายวิชาการ : งานการศึกษาชั้นปริญญาตรี

ฝ่ายวิชาการ : งานกิจการนิสิต

ฝ่ายวิชาการ : งานจริยธรรมการวิจัย

ฝ่ายวิชาการ : งานจัดการความรู้ : หน่วยฝึกอบรม

ฝ่ายวิชาการ : งานจัดการความรู้ : หน่วยวารสาร

ฝ่ายวิชาการ : งานจัดการความรู้

ฝ่ายวิชาการ : งานทรัพยากรการวิจัย : หน่วยสัตว์ทดลอง

ฝ่ายวิชาการ : งานทรัพยากรการวิจัย : หน่วยห้องเครื่องมือและปฏิบัติการวิจัยกลาง

ฝ่ายวิชาการ : งานทรัพยากรการวิจัย

ฝ่ายวิชาการ : งานทะเบียนและประมวลผล

ฝ่ายวิชาการ : งานบริการการวิจัย : หน่วยจัดการข้อมูล

ฝ่ายวิชาการ : งานบริการการวิจัย : หน่วยวิจัยคลินิก

ฝ่ายวิชาการ : งานบริการการวิจัย : หน่วยวิจัยชีวสมมูล

ฝ่ายวิชาการ : งานบริการการวิจัย : หน่วยวิจัยยีนโปร

ฝ่ายวิชาการ : งานบริหารการวิจัย

ฝ่ายวิชาการ : งานบริหารวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ : งานบัณฑิตศึกษา : หน่วยฐานข้อมูลและวิเคราะห์สถิติ

ฝ่ายวิชาการ : งานบัณฑิตศึกษา : หน่วยหลักสูตรนานาชาติ

ฝ่ายวิชาการ : งานบัณฑิตศึกษา : หน่วยหลักสูตรปกติ

ฝ่ายวิชาการ : งานบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายวิชาการ : งานแพทยศาสตรศึกษา

ฝ่ายวิชาการ : งานวิรัชกิจ

ฝ่ายวิชาการ : งานหอสมุด : หน่วยจัดหาและวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ

ฝ่ายวิชาการ : งานหอสมุด : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายวิชาการ : งานหอสมุด : หน่วยบริหารและธุรการ

ฝ่ายวิชาการ : งานหอสมุด : หน่วยวารสาร

ฝ่ายวิชาการ : งานหอสมุด

ฝ่ายวิชาการ : ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ : ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก

ฝ่ายวิชาการ

พยาธิวิทยา

เภสัชวิทยา

รังสีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

เวชศาสตร์ชันสูตร

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศัลยศาสตร์

สรีรวิทยา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ออร์โธปิดิกส์

อายุรศาสตร์