+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

24 ส.ค. 2019

พิธีไหว้ครู 2562

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562: 07.30 น.: ห้องเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

(ขอขอบคุณภาพจาก ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ใน “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดโดย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย…

 • พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณโถง ตึก อปร (ชั้น 1)
 • พิธีไหว้ครู
 • พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

– อาจารย์ดีเด่นเชิงคุณธรรมและจริยธรรม จากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

– นิสิตแพทย์ดีเด่นเชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้แก่ นิสิตแพทย์นทีธร มณีพลอยเพ็ชร ชั้นปีที่ 5

 • พิธีมอบรางวัลผลการเรียนดีเด่น โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่…
 1. รางวัลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา ที่ภาควิชาจัดสอนรายวิชา Psychiatry and Mental Health

– นางสาว ชวัลญา อังศุวัชรากร

– นาย ปณชัย นิมิตรปัญญา

– นาย ปริญญา พิชยานนท์

– นาย สิรวิชญ์ จินดาปทีป

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “นางประมัย ภาคสุวรรณ” สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา Psychopathology

– นางสาว ปัณฑ์ชนิต ยงเกียรติกานต์

 

 1. รางวัลจากภาควิชาชีวเคมี สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาที่ภาควิชาจัดสอน

รายวิชา เซลล์และชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐาน

– นางสาว บุญระวี สันติธำรงวิทย์

รายวิชา ชีวเคมีทางการแพทย์และโภชนาการ

-นางสาว ภัทริดา พิศาลรัศมี

 

 1. รางวัลจากกองทุนภาควิชาสรีรวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์ผู้มีความรู้ดีเด่นทางสรีรวิทยา

– นาย ธนพัฒน์ หนูแก้ว

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “ศิษย์บัณเย็น บุญรักษ์” สำหรับนิสิตแพทย์ชาย-หญิง ผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น และเสียสละเพื่อส่วนรวม

– นาย ณัฐนันท์ ทิรานนท์

– นางสาว รดา พลูกำลัง

 

 1. รางวัลจากดอกผลทุน “ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญรักษ์ กาญจนะโภคิน” สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชากายวิภาคศาสตร์

– นาย กันต์ ยอวิทยา

– นางสาว ณัฐชยา จิตจาตุรันต์

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “นายแพทย์ฟรีดริก เชเฟอร์ (Friedrich Schaefer)” สำหรับนิสิตแพทย์

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ขั้นตอนที่ 1 (Basic Medical Science)

นาย ภาสวี ชีวสาธน์

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “ผศ.พญ.อรศรี รมยะนันทน์” สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ในรายวิชา Embryology and Genetics in Medicine

– นางสาว ธวัลรัตน์ ตันติพัฒน์พงศ์

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.นายแพทย์มีชัย ศรีใส และคณะอนุกรรมการพัฒนา และบริหารรายวิชา Neuroscience” สำหรับนิสิตแพทย์ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา Neuroscience

– นาย ธนพัฒน์ หนูแก้ว

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวินิดา บัณฑิต” สำหรับนิสิตแพทย์ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา ชีววิทยาของเนื้อเยื่อการทำงานและระบบควบคุมในมนุษย์ (Tissue biology, human Function and control system)

– นาย กิจจา ครุจิต

 

 1. รางวัลจากกองทุน “แพทย์หญิงฤทัย สกุลแรมรุ่ง” สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ในวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน

รายวิชา หลักภูมิคุ้มกันวิทยา

– นาย สรวิชญ์ อุนสุวรรณ

– นาย เสฎฐวุฒิ เจินสหกิจ

 

รายวิชา ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก และการติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง

– นาย พงศยา ไส้เพี้ย

 

 1. รางวัลจากภาควิชาจุลชีววิทยา สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาที่ภาควิชาจัดสอน

รายวิชา หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์

– นาย พิชญเมธ โชคถาวร

– นาย ธนพัฒน์ หนูแก้ว

 

รายวิชา ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง

– นางสาว รวีกาญจน์ อิฐสถิตไพศาล

– นางสาว กานติมน ขวัญช่วย

 

รายวิชา ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้อง

– นางสาว ปัญญ์วธู รังสิยาภรณ์รัตน์

– นางสาว มธุริน สุวรรณวลัยกร

 

 1. รางวัลจากภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ในรายวิชาโลหิตวิทยาและการติดเชื้อทั่วร่างกาย (Clinical Hematology & Systemic Infection)

– นาย ปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์

 

 1. รางวัลจาก “คณาจารย์รายวิชา Clinical Neuroscience” สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ในรายวิชา Clinical Neuroscience

– นางสาว ปัณฑ์ชนิต ยงเกียรติกานต์

 

 1. รางวัลสำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา หลักเภสัชวิทยา (Principle of Pharmacology) ภาคการศึกษาต้น

– นางสาว ปัณฑ์ชนิต ยงเกียรติกานต์

 

ภาคการศึกษาปลาย

– นางสาว นันท์นภัส เชยสมบัติ

– นาย ปัณ สุทิน

– นาย พิศุทธิวัชร กลิ่นพูล

– นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ภรารัตนวัฒน์

 

 1. รางวัลสำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา พยาธิวิทยาพื้นฐานของโรค (Foundation Pathology of Diseases)

– นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ภรารัตนวัฒน์

 

 1. รางวัลจากดอกผล “มูลนิธิเวชศาสตร์ป้องกัน” สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชาที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมจัดสอน

รายวิชา ทฤษฎีเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน และเวชปฏิบัติเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ชุมชน

– นางสาว ณัฐิราณี ภานิชาภัทร

 

รายวิชา ระบาดวิทยาและชีวสถิติ

– นางสาว บุญระวี สันติธำรงวิทย์

 

 1. รางวัลจากภาควิชาจักษุวิทยา สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาจักษุวิทยา

– นาย จิรภัทร จันทร์รัชชกูล

 

 1. รางวัลจากกองทุน “นายแพทย์ถนอม มะโนทัย” สำหรับนิสิตแพทย์ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ในวิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

– นางสาว กรสิริ ภูมชาติ

– นางสาว เอมวลี อุดมพงศ์ลักขณา

 

 1. รางวัลจากดอกผลทุน “รองศาสตราจารย์นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์” สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาอายุรศาสตร์

– นางสาว เอมวลี อุดมพงศ์ลักขณา

 

 1. รางวัลจากดอกผลทุน “รองศาสตราจารย์นายแพทย์ยาใจ ณ สงขลา” สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาอายุรศาสตร์

– นาย ทฤษฎี เลาหเสรีกุล

 

 1. รางวัลจากดอกผลทุน “ศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล” สำหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชา Emergency Medicine

– นางสาว ศวิตา โควะวินทวีวัฒน์

 

 1. รางวัลจากดอกผลทุน “ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์” สำหรับนิสิตแพทย์ ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิชาทฤษฎีศัลยศาสตร์ 2

– นาย สุทธิเกียรติ ชาติธรรมรักษ์

– นาย ศุภจักร สมิทธิศักดา

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต และคณาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา” สำหรับนิสิตแพทย์ที่เรียนดีได้คะแนนสูงสุด ในรายวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ที่มีผลคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง

– นางสาว ณัฐิราณี ภานิชาภัทร

– แพทย์หญิง พีรดา อารีนิจ

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีป นพรัตน์” สำหรับนิสิตแพทย์ ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา พื้นฐานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

– นาย ภูมิรพี ตันติกิตติพิสุทธิ์

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค” สำหรับนิสิตแพทย์ ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา พื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัย

– นางสาว ปพิชญา ธรรมสวยดี

 

 1. รางวัลจากเงินทุน “ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค” สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ที่มีผลการเรียนและการปฏิบัติงานดีเด่น

– สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย แพทย์หญิง มิญช์ชญาน์ จิตวิริยนนท์

– สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แพทย์หญิง ฐิติพร ทวีสกุลวัชระ

 

 1. รางวัลจากดอกผลทุน “ศาสตราจารย์นายแพทย์นิยม ฉิมะวงษ์” สำหรับนิสิตแพทย์ ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาวิสัญญีวิทยา

– นาย ณฐกร สิริทวีชัย

 

 1. รางวัลจากดอกผลทุน “นายแพทย์มานิตย์ ลิมปพยอม และคณะ” สำหรับนิสิตแพทย์ ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในวิชาออร์โธปิดิกส์ “ตำรากระดูกหักและข้อเคลื่อน”

– นางสาว อรอินทร์ เตมียะประดิษฐ์

 

 1. รางวัลจากดอกผลทุน “ศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์” สำหรับนิสิตแพทย์ ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

– นาย พิชชากร พิชยานนท์

 

 1. รางวัลจากดอกผลทุน “ศาสตราจารย์นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์” สำหรับนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติดีเด่น ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

– นาย เวช วาทีทิพย์

– นาย กฤติน สกุลเชี่ยวการ

– นางสาว ปัณณพร ลี่สถาพรวงศา

– นางสาว พิชญาภา ไตรบำรุงสุข

– นางสาว สุทัศนี ประเสริฐสุข

– นาย ชยนนท์ ศิริทรงธรรม

– นางสาว กานต์ธิดา องค์อศิวชัย

– นางสาว ปภาวี เวชทิทารณ์

– นาย ชวิศ สิงหภาณุพงศ์

– นางสาว ชนาภา วงศ์ธานุวัฒน์

– นางสาว ปุณิกา พณิชยา

– นาย ธนสักก์ ลิมปิรัชต์

 

 1. รางวัลจากดอกผลกองทุน “นายแพทย์ณัฐวุฒิ ปลอดปิยะคุณ” สำหรับนิสิตแพทย์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นขวัญใจนิสิตประจำชั้นปี

 

ชั้นปีที่ 1

– นาย พิชญะ พัฒนพฤกษ์

– นางสาว ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์

 

ชั้นปีที่ 2

– นาย ณัฐนันท์ ทิรานนท์

– นางสาว รดา พูลกำลัง

 

ชั้นปีที่ 3

– นาย กันตพัฒน์ รัตนสมบัติ

– นางสาว ธัญญาเรศ ศรีปาน

 

ชั้นปีที่ 4

– นาย กษิดิศ ป้องขันธ์

– นางสาว ศศิชา กิจผาติ

 

ชั้นปีที่ 5

– นาย พงษ์พล จามีกรกุล

– นางสาว นิศานาถ ออง

 

ชั้นปีที่ 6

– นาย เวช วาทีทิพย์

– นางสาว ลักษมณ ศิริวิชยกุล

 

 1. รางวัลนิสิตดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

– นางสาว กรรณิการณ์ กัญญาคำ

– นายแพทย์ ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

– นางสาว ศศิกานต์ ลู่ประเสริฐกุล

– นางสาว สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์

– นางสาว พิมพ์พิมล แดงอินทวัฒน์

– นางสาว สุจิตรา โพธิ์เย็น

– นางสาว วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ

 

 1. รางวัลผู้ทำชื่อเสียง และเป็นความภาคภูมิใจของแพทย์จุฬาฯ ระดับบัณฑิตศึกษา

– นางสาว วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ

– นางสาว น้ำทิพย์ วิทยะวาณิชกุล

– นางสาว พลิตถิยา สินธุเสก

– Mrs. Thwe Phyo Kan Nyunt

– Mr. Dhammika Leshan

– นางสาว สุธาสินี อาษายุทธ์

– นาย ฟาฎิส โอกฤษ

– นางสาว วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม

– นางสาว ชัชฎาภรณ์ พรลี้เจริญ

– นางสาว ธัญญลักษณ์ สวัสดิ์นะที

– นางสาว รัสลิน ฐานะ

– นางสาว เพ็ญพิชชา เล็กศรัณยพงษ์

– แพทย์หญิง ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

– นางสาว กรรณิการณ์ กัญญาคำ

 

 1. รางวัลประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2562

ระดับดีเด่น

– นายแพทย์ กฤษพร สัจจวรกุล

ระดับดี

– แพทย์หญิง ธนินี ประสพโภคากร

– แพทย์หญิง พิมพ์พิชชา พวงศรีเจริญ

 

 1. รางวัลประกวดผลงานวิจัย ป.โท-เอก ประจำปี 2562

ระดับดีเด่น

– แพทย์หญิง สาริน คหะแก้ว

ระดับดีมาก

– นางสาว น้ำทิพย์ วิทยะวาณิชกุล

ระดับดี

– นาย ธนยศ ศศิวิมลรัตนา

– นางสาว นาอีมะฮ์ หะยีอาซา

– นาย วรธน สวัสดิ์วงษ์

– นางสาว วิชญา เรือนใจมั่น

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X