+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
  • ชีวเคมีทางการแพทย์
  • ฟิสิกส์การแพทย์
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • อายุรศาสตร์
  • สุขภาพจิต

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

  • ชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี (Joint Ph.D. with the University of Liverpool, UK)
  • เวชศาสตร์คลินิก
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์
X