+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

 • พยาธิวิทยากายวิภาค
 • วิสัญญีวิทยา
 • ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
 • ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • เวชศาสตร์ชันสูตร
 • ตจวิทยา
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • นิติเวชศาสตร์
 • จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • อายุรศาสตร์
 • สุขภาพจิต
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • จักษุวิทยา
 • ออร์โธปิดิกส์
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • กุมารเวชศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • จิตเวชศาสตร์
 • จิตเวชศาสตร์
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

 

 

 

X