+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์หอประวัติคณะแพทย์ จุฬาฯ

หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ในปี 2556 คณะแพทยศาสตร์ได้มีการปรับปรุงอาคารหอสมุด 4 ชั้นของคณะ จึงได้มีดำริที่จะจัดทำหอประวัติไว้ที่ชั้นพื้นที่ชั้น 4 เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลประวัติการก่อตั้ง และเรื่องราวพัฒนาของคณะจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งนิสิตที่กำลังศึกษา, ศิษย์เก่า รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยโครงการนี้ริเริ่มโดย โดย ศ. นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร ในวาระที่ ศ. นพ. อนันต์ เป็นรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ และรับช่วงการทำงานต่อโดย รศ. นพ. เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงการการบริหารภายในคณะ

 

 

กลับไปหน้า "ไลฟ์สไตล์"

X