+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิต

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • ฟิสิกส์การแพทย์
 • การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
 • ชีวเคมีทางการแพทย์
 • ฉายาเวชศาสตร์
 • ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อายุรศาสตร์
 • สุขภาพจิต
 • เวชศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

 • เวชศาสตร์คลินิก
 • การพัฒนาสุขภาพ
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
X