+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

 

อินทราเน็ต / ลิ้งค์

 

อินทราเน็ต

ระบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เอกสารขอทุนเสนอผลงานวิชาการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

Computational Molecular Biology

ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง Clinical Skills and Simulation Center

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความผิดปกติของรก

Chula Medical Innovation Center

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ฝึกผ่าตัด

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ

หน่วยปฎิบัติการวิจัยและฟื้นฟูระบบประสาท

ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านชีววิทยาเชิงระบบ

ศูนย์ผลิตสื่อ CAI

X