+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

 

อินทราเน็ต / ลิ้งค์

 

อินทราเน็ต

ระบบขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

งานพัสดุ

งานนโยบายและแผน

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เอกสารขอทุนเสนอผลงานวิชาการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

Computational Molecular Biology

ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง Clinical Skills and Simulation Center

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความผิดปกติของรก

Chula Medical Innovation Center

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ฝึกผ่าตัด

ศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ

หน่วยปฎิบัติการวิจัยและฟื้นฟูระบบประสาท

ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านชีววิทยาเชิงระบบ

ศูนย์ผลิตสื่อ CAI

X