+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ

ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านชีววิทยาเชิงระบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSB) คือศูนย์วิจัยที่รวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านชีววิทยาการแพทย์ โดยยึดหลักของ “ชีววิทยาเชิงระบบ” ซึ่งเป็นการศึกษาระบบอันซับซ้อนที่เชื่อมโยงกันในสิ่งมีชีวิต โดยเน้นในด้านสุขภาพและการรักษาโรคต่างๆ ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบมีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษาโรคแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าวิธีการในปัจจุบัน โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและเข้าใจชีววิทยาในระดับโมเลกุลในระบบต่างๆ

ติดต่อเรา

ตึกแพทยพัฒน์ ชั้น 8 ห้อง 815 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร       0 2652 4927
อีเมล     cusb.center@gmail.com

 

 

กลับไปหน้า "บริการ"

X