+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

 

MUDC Help Desk

 

คำถามทั่วไป

  • โทร 0 2256 4183 / 0 2256 4462

การรับสมัครสอบคัดเลือก ปี 2563

คำถามเกี่ยวกับแพทย์ใช้ทุน

  • โทร 0 2256 4451 ติดต่อ คุณอรสา

 

มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล เวลาทำการ 8:00 – 17:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  • โทร 0 2256 4180

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาดไทย

  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร 0 2256 4000
  • ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทร  0 2256 5487
  • หน่วยรับผู้ป่วย โทร 0 2256 4216
X