+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์ MDCU Learning & Innovation

MDCU Learning & Innovation

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

โดยแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกเป็น 6 ด้าน คือ

  1. ด้านแพทยศาสตรศึกษา
  2. ด้านการเรียนการสอน
  3. ด้านการวิจัย
  4. ด้านพัฒนาทักษะความรู้ (Hard Skills)
  5. ด้านพัฒนาเชิงคุณภาพ (Soft Skills)
  6. ด้านองค์ความรู้ และ Best Practice ขององค์กร

เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะด้วยตนเอง และให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตรงกับวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 


กลับไปหน้า "บริการ"

X