+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

วางพวงมาลา ถวายสักการะ ร.6

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 08.00 น.: ลานพระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปร่ว...
Read More

มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์จุฬาฯ

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 14.00 น.: ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น 4 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์...
Read More

เซนต์คาเบรียล ศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 09.00-15.00 น.: ชั้น 5 อาคารแพทยพัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.นพ.ธนัท ทับเที่ยง อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ พร้อมด้วย พญ....
Read More

สาธิตพีไอเอ็ม ปรึกษาหารือด้านการศึกษาต่อกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 15.15 น.: ห้องประชุม 603 สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ คณาจาร...
Read More

Current iPad-Based Assessment System @ MDCU

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 11.45 – 15.30 น.: ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร และ ห้อง 229 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.วันล่า กุลวิ...
Read More

กัลยาณีศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563: 13.00 น.: Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย อ.นพ.ธนา ทองศรีคำ อาจ...
Read More

งานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563: 16.00 น.: ลานอเนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานศิลปวัฒนธรรม คร...
Read More

มอบเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 : 9.45 น.: ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ...
Read More

ปรับเส้นทางรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย สาย 3

ปรับเส้นทางรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย สาย 3 เพื่อเดินทางมาภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เฉพาะวันทำการของมหาวิทยาลัยระหว่างเวลา 06.4...
Read More

Standard Course in Clinical Trail and GCP Training 2020

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563: 08.15 น.: ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อ...
Read More

แสดงความยินดี ครบรอบ 30 ปี นสพ.ผู้จัดการรายวัน

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563: 11.30 น.: บ้านพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ น.ส.วัสยนรรณ วิริยกิรติการ พร้อมด้วย น.ส.ธนัสมณ พลศร และนายปฏิวัติ พรหมฤดี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้แทนงานประชาสัมพันธ์และจ...
Read More
1 2 3 53
X