+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบโล่รางวัลแก่อาจารย์และนิสิตแพทย์จุฬาฯ

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564: 13.00 น.: ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
Read More

มอบเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราไหลสูง Chula HFNC

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564: 10.30 น.: ลานเอนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว...
Read More

มอบเงินผลิตเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC)

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564: 10.30 น.: ลานเอนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาว...
Read More

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 : 14.30 น.: ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.เ...
Read More

การเสวนาเรื่อง การแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) อย่างปลอดภัย เมื่อติด COVID-19

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564: 12.00 น.: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน อายุรแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และ อ...
Read More

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 : 15.30 น.: ณ ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร...
Read More

235thAUN-QA Programme Assessment Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Welcome AUN-QA Delegation for Remote Assessment

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์เครือข่ายก...
Read More

การเสวนาเรื่อง ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564: 12.30 น.: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.พญ.อรอุมา ชุติเนตร อายุรแพทย์โรคระบบประสาทและสมอง และ อาจา...
Read More

มอบเงินเพื่อสมทบทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 : 10.00 น.: ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 24 โซนบี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน ค...
Read More

มูลนิธิใจกระทิง มอบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง เพื่อการวิจัยไวรัส

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564: 13.00 น.: ห้องประชุม 603 สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ...
Read More
1 2 3 70
X