+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

>> ไปเว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ CMIC

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ CMIC

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมไทยทั้งในเชิงสาธารณประโยชน์และเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะส่งผลช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และที่สำคัญช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร       0 2256 4000 / 08 0272 7745
แฟกซ์    0 2252 4963

 

 

กลับไปหน้า "บริการ"

X