+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

  >> ไปเว็บไซต์จุฬาลงกรณ์เวชสาร

จุฬาลงกรณ์เวชสาร

จุฬาลงกรณ์เวชสารเป็นวารสารทางการแพทย์ที่พิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ มีนโยบายเผยแพร่วิชาการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการแพทย์ สนับสนุนบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับและรายงานผู้ป่วยต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรักษามาตรฐานของวารสาร ส่วนบทความประเภทอื่น ๆ อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ เพื่อให้สมาชิกและผู้อ่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทันสมัย และคงมาตรฐานในการดำรงความเป็นแพทย์หรือวิชาชีพเฉพาะแห่งตน

บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน อนึ่งกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทานแก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ ข้อคิดเห็นในบทความเป็นความเห็นและเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบทความโดยตรง

จุฬาลงกรณ์เวชสารตีพิมพ์กำหนดออกทุก 2 เดือน จำนวน 6 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์, เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน, เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน, เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม, เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม, เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม

 

ติดต่อเรา

หน่วยวารสาร ตึกอานันทมหิดล ชั้น 5
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร           0 2256 4479
อีเมล         chulamed@md.chula.ac.th / chulamed@hotmail.com
เว็บไซต์     www.clmj.org

 

 

กลับไปหน้า "สื่อสิ่งพิมพ์"

X