+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

5 ก.ค. 2022

‘คุณเทียน อัจฉรี บัวเขียว’ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2565

เข็มวันอานันทมหิดล 2565

Your Feelings Matter 🙂 รู้สึก … ทุกความรู้สึก‘

‘คุณเทียน อัจฉรี บัวเขียว’ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล 2565 รายละเอียด และขั้นตอนการบริจาค … https://anandaydonation.docchula.com

#เข็มวันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #ANANDAY2022

Artboard 18-100

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X