+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

22 มิ.ย. 2022

ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ และ มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 : 17.00 น.: ณ ห้องประชุม 603 สำนักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงิน จำนวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากโครงการมอบทุนนักศึกษาแพทย์เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดย ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ และมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา จาก อ.พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ ประธานที่ปรึกษา ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล ที่ปรึกษาชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ นางรัตนา เตชะพันธ์งาม ประธานโครงการทุนแพทย์เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ นายวิชัย อักษรจินดารัตน์ กรรมการฝ่ายวิชาการ นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ กรรมการมูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา และนางมารศรี  คุณเลิศอาภรณ์ กรรมการจัดหาทุนแพทย์ เพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IMG_8856

 

กลับไปหน้าข่าวประชาสัมพันธ์
X