+66 2256 4183, +66 2256 4462
prmdcu@gmail.com

MDCU

3 ธ.ค. 2021

นสพ.พัสกร โพธานันท์ (ชั้นปีที่ 2) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (เกียรติภูมิแพทย์จุฬาฯ))

X